Klauzula informacyjna RODO dla trenerów

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 13 ust. 1 i 2 informujemy trenerów zatrudnianych przez  Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Warszawskie Centrum Szkoleniowe KLANZA:

  1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie (wpisane do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 109/NPDN/2014), prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Zaciszna 3, 02-912 Warszawa tel.: 22 858 73 40, e-mail: warszawa@klanza.org.pl   (zwana dalej Placówką).  W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się e-mail warszawa@klanza.org.pl
  2. Celem przetwarzania danych jest udokumentowanie i ocena kompetencji trenerów prowadzących szkolenia dla Placówki, a także wypłaty wynagrodzeń za ww. szkolenia.
    Ponadto dane będą przetwarzane w celu oceny jakości prowadzonych szkoleń przez Placówkę.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Placówkę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
  4. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Placówce lub działającym w imieniu Placówki za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Placówce danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Placówką.

Dane osobowe mogą być przekazane organom kontrolującym, Urzędowi Skarbowemu lub podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw także państw spoza obszaru UE oraz że nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania.
  2. Osoby powierzające dane osobowe posiadają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości prowadzenia szkoleń w ramach umów podpisanych z Placówką.
Przewiń na górę
Skip to content