Klauzula informacyjna RODO dla uczestników

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników szkoleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, osoby, które korzystają ze szkoleń, organizowanych przez WARSZAWSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA  że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z siedzibą w Warszawie ul. Zaciszna 3, posługujące się numerem NIP 521 22 21 010. Kontakt z Administratorem adres e-mail: warszawa@klanza.org.pl lub bezpośrednio: Biuro PSPiA KLANZA, ul. Zaciszna 3 w Warszawie.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji postanowień umowy o świadczeniu usług w Warszawskim Centrum Szkoleniowym, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Dostęp do Państwa danych mają Zarząd OW PSPiA KLANZA, pracownik biura, Dyrektor WCS KLANZA oraz trenerzy realizujący szkolenia. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Placówką.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.
 7. Wysłanie KARTY ZGŁOSZENIA na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia i ochrony pozyskiwanych danych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wysyłając Kartę zgłoszenia oświadczam, że zostałam/em poinformowany kto jest administratorem moich danych, że dane będą przetwarzane i przechowywane na podstawie niniejszej zgody do celów realizacji umowy – szkolenia, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej przez WCS KLANZA i mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia.

Przewiń na górę
Skip to content