Statut WCS KLANZA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1.

Warszawskie Centrum Szkoleniowe KLANZA, zwane w dalszej części statutu „Centrum”, jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

 • 2.

Centrum ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Zacisznej 3, 02-912 Warszawa.

 • 3.

Centrum działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe-  (Dz.U.2021.1082 t.j.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r.
 3. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2029)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (U.2019.1045 ) ,
 5. niniejszego statutu.
 • 4

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Dyrektor Centrum, nadzór formalny prowadzi organ prowadzący.

 ROZDZIAŁ II

Cele Warszawskiego Centrum Szkoleniowego KLANZA

 • 5.

Misja Centrum  jest zgodna z misją Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA tj. podnoszeniem jakości polskiego systemu edukacyjnego poprzez wprowadzanie w nauczanie i wychowanie stylu wyzwalającego aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

 • 6.
 1. Celem Warszawskiego Centrum Szkoleniowego KLANZA jest organizowanie
  i prowadzenie działań wspomagających polską edukację, w tym  form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych i innych placówek oświatowych a także upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych.
 2. Centrum stawia sobie następujące cele szczegółowe:
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
 • podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez pracę z radami pedagogicznymi;
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji z zakresu szeroko pojętej pedagogiki zabawy i nowych metod pracy z grupą;
 • promowanie stosowania w kształceniu i wychowaniu Metody KLANZY  oraz metod aktywizujących pracę uczestników.

 ROZDZIAŁ III

Organ prowadzący

 • 7.
 1. Organem prowadzącym Warszawskie Centrum Szkoleniowe KLANZA jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski  (zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  pod numerem KRS 000013482), reprezentowany przez Zarząd Oddziału, zwany dalej „Organem Prowadzącym”.
 1. Organ Prowadzący jest odpowiedzialny za działalność Centrum, zapewnia środki finansowe na jego utrzymanie, odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Statutu.
 1. Organ Prowadzący przygotowuje plan pracy Centrum na dany rok szkolny oraz

przedstawia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z jego realizacji.

 1. Organ prowadzący, prowadzi, przekształca i likwiduje Centrum.

ROZDZIAŁ IV

Zadania Warszawskiego Centrum Szkoleniowego KLANZA

 • 8.
 1. Do zadań Centrum należy:
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek poprzez diagnozowanie
  i zaspokajanie ich potrzeb oraz realizację różnorodnych form wspomagania.
 • Prowadzenie różnorodnych form doskonalenia takich jak szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, kursy.
 • Przeprowadzanie konsultacji i superwizji dla nauczycieli, doradców zawodowych
  i terapeutów.
 • Publikowanie i rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami w zakresie organizowania efektywnych form doskonalenia nauczycieli.
 • Inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb doskonalenia nauczycieli.
 1. Placówka realizuje swoje zadania w szczególności poprzez przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie:
  • metody KLANZY,
  • metodyki nauczania poprzez zabawę,
  • metod aktywnych w pracy z grupą,
  • arteterapii i działań twórczych,
  • pedagogiki cyrku.

ROZDZIAŁ V

Organizacja Warszawskiego Centrum Szkoleniowego KLANZA

 • 9.

Działalnością Centrum kieruje Dyrektor powołany przez Organ Prowadzący na okres 3 lat.

 • 10.

Do zadań i kompetencji dyrektora Placówki należy:

 • Kierowanie pracą Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 • Realizowanie planu pracy Placówki oraz ustalanie kierunków działalności.
  Dobór kadry specjalistów zatrudnianych i współpracujących z Centrum.
  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego oraz nadzorowanie prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań .
 • 11.

Dyrektor Centrum traci funkcję z chwilą:

 • odwołania,
 • rezygnacji.
 • 12.
 1. Adresatami oferty szkoleniowej Centrum są w szczególności nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.
 2. Centrum może organizować i prowadzić formy doskonalenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie różnych placówek oświatowych oraz innych podmiotów.
 3. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu danej formy doskonalenia podejmuje Dyrektor Centrum po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy doskonalenia przez organ prowadzący.
 4. Organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych lub w placówkach zamawiających szkolenia.
 • 13.

Osoby realizujące merytoryczne zadania na rzecz Centrum powinny posiadać kwalifikacje  według obowiązujących przepisów oświatowych i doświadczenie gwarantujące należyty poziom i efektywną realizację zadań statutowych.

W Centrum zatrudnia się:

 • nauczycieli – trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
  (w oparciu o własny system certyfikacyjny Stowarzyszenia),
 • nauczycieli – specjalistów,
 • specjalistów niebędących nauczycielami,
 • pracowników biura i obsług szkoleń.
 • 14.

Centrum prowadzi doskonalenie nauczycieli na podstawie autorskich programów trenerów  KLANZY i  zatrudnionych nauczycieli.

 • 15.

Do zadań i kompetencji osób prowadzących szkolenia w Centrum należy:

 • Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych,
 • Prowadzenie konsultacji i superwizji dla nauczycieli, doradców zawodowych,
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych,
 • Rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ich realizacji,
 • Przestrzeganie zapisów statutowych,  Kodeksu Etycznego Trenera i wewnętrznych regulaminów .
 • 16
 1. Dokumentację Centrum stanowią:
 • Statut Centrum,
 • Plany pracy i sprawozdania z realizacji planu za każdy rok szkolny,
 • Dokumenty ze szkoleń:
  • Dzienniki zajęć,
  • Listy obecności na szkoleniach,
  • Ankiety ewaluacyjne wraz z podsumowaniem po każdym szkoleniu,
 • Wykaz wydanych zaświadczeń (w wersji elektronicznej i papierowej),
 • Wzory zaświadczeń,
 • Teczki osobowe trenerów placówki,
 • Autorskie programy realizowane w placówce,
 • Plany i sprawozdania z nadzoru pedagogicznego,
 1. Uczestnicy, którzy ukończyli daną formę doskonalenia, otrzymują zaświadczenie, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Placówka prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dokumentacja organizacyjna i merytoryczna jest gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe pozyskiwane od uczestników szkoleń są przetwarzane
  i archiwizowane zgodnie z aktualnymi przepisami RODO.

 ROZDZIAŁ V

Tryb uchwalania i wprowadzania zmian w statucie

 • 17.
 1. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący w trybie właściwym dla jego nadania.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności placówki lub statutu, organ prowadzący powiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 3. Po wprowadzeniu zmian organ prowadzący tworzy tekst jednolity statutu.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 • 18.

Centrum używa podłużnych pieczęci firmowych (adresowych) i papierów firmowych zaakceptowanych przez organ prowadzący.

 • 19.

Centrum może posiadać regulaminy i instrukcje wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący.

 • 20.

W przypadku likwidacji Centrum jego majątek zostaje przekazany organowi prowadzącemu.

Niniejszy statut  obowiązuje od dnia 25 października  2021 r.

Przewiń do góry
Skip to content